Algemene verordening gegevensbescherming

Privacy Policy

Jafemy Hair@Home hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Jafemy Hair@Home houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Jafemy Hair@Home zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Waarom worden er gegevens opgeslagen en bewaard van klanten en leveranciers?
We hebben gegevens nodig ten behoeve van de volgende doelstellingen:

  • om u van dienst te kunnen zijn na het aangaan van een afspraak, en de behandeling zo goed mogelijk naar uw wens uit te kunnen voeren.
  • administratieve doeleinden
  • klanten informeren over diensten en producten d.m.v nieuwsbrieven en social media.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen.

Welke gegevens verzamelt Kapsalon Jafemy Hair@Home van jou?
We verzamelen je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres (ook wel; NAW gegevens). Technische gegevens voor het behandelen van het haar, productgegevens.
We respecteren jouw gegevens.  We bewaren jouw gegevens zolang je klant bent bij Jafemy Hair@Home en tot een half jaar na je laatste bezoek aan ons. Voor leveranciers is deze termijn alleen in de financiële administratie  maximaal 7 jaar. De manier waarop wij met jouw gegevens omgaan en deze veilig bewaren, is geheel volgens de Europese wet.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Met welke externe partijen delen wij jouw gegevens?
Jouw gegevens worden met geen enkele externe partij gedeeld, mits daar uitsluitend schriftelijk toestemming voor is verleent.

Social media
Jafemy Hair@Home maakt gebruik van social media om je op de hoogte te houden van nieuwe trends en producten, of inspiratie op te doen. Je kan mij volgen op Facebook en instagram.
Aan het gebruik van social media zijn vanuit Jafemy Hair@Home geen voorwaarden verbonden. Je gaat akkoord met de voorwaarden van het social media platform.
Als je via social media een vraag aan ons stelt, dan bewaren we dat bericht en je accountnaam, zodat we op je bericht kunnen reageren.

Links naar andere websites
Op Jafemy-kapperaanhuis.nl staan een aantal links naar websites van onze partners. Als je daarop klikt, wordt de website van die partner geopend. Eenmaal op de website van onze partner, is het privacy beleid van die partner van toepassing.

Vragen of klachten?
Heb je vragen over je gegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over deze privacyverklaring? Dan kun je contact opnemen via het webformulier, een mail sturen naar info@jafemy-kapperaanhuis.nl of per telefoon op werkdagen (zie bezoektijden op de website) 06-27243209.